Małżeństwo

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!” (Mt 19, 4b-6)

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do istotnych cech małżeństwa należy:

 • jedność,
 • nierozerwalność,
 • otwartość na przyjęcie dzieci.  

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary i dlatego słusznie nazywa się go „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Wymagane dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa:

 • aktualna metryka chrztu (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
 • dowody osobiste narzeczonych – do potwierdzenia tożsamości,
 • aktualne odpisy zupełne aktu urodzenia,
 • indeksy katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (z ostatniej klasy)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w przygotowaniu do życia w rodzinie
 • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich oraz w spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC

Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego trwa 3 miesiące i zobowiązuje narzeczonych do:

 • spisania protokołu przedmałżeńskiego na podstawie rozmowy z kapłanem w kancelarii parafialnej (minimum 3 miesiące przed ślubem),
 • uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich, w miejscu wskazanym przez kapłana przygotowującego narzeczonych do sakramentu małżeństwa,
 • spotkania w poradni przedmałżeńskiej,
 • przystąpienia do spowiedzi:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W PARAFII W LUBIESZOWIE:

Zgodnie z formularzem „Obrzędy Sakramentu Małżeństwa” kapłan wychodzi po narzeczonych i wprowadza ich przed ołtarz na przygotowane wcześniej miejsca. Nie ma zwyczaju wprowadzania narzeczonej przez ojca.

Śluby udzielane są tylko w soboty.

Na narzeczonych spoczywa obowiązek dopilnowania, by teren przed kościołem po ślubie został posprzątany. Dlatego zabrania się rozbijania przed kościołem kieliszków czy stosowania wystrzałowych Konfetti.