I Komunia 2022

Śpiewy na I Komunię Świętą 2022

  1. Oto jest dzień: https://bit.ly/3ObFBpd
  2. Ofiaruję Tobie Panie mój: https://bit.ly/375i08M
  3. W kruszynie chleba: https://bit.ly/3ur4Mfr
  4. Idzie mój Pan: https://bit.ly/3NYl2M
  5. Jesteś Królem: https://bit.ly/3jq6eZ4
  6. Kiedyś o Jezu: https://bit.ly/3LYm49P

CZYTANIE NA I KOMUNIE W TYM ROKU DLA WYBRANEGO DZIECKA

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła (1J 4,7-11)

       Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

       W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

       W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

       Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.